Componenta Consiliu de Administratie al societatii Prestari Servicii Municipale Moreni S.R.L.

Consiliul de Administratie numit de către Asociatul unic, Consiliul Local al Municipiului Moreni,  prin H.C.L. nr. 115/16.09.2021, are urmatoarea componenta:

 

Ec. Barbu Daniela

Ing. Iacobescu Longin

Jr. Pahon Neculae

Attachments